Algemene Voorwaarden – Crowdfunding Masters Academie

Algemene voorwaarden

leden.crowdfundingmasters.nl is de ledensite van Heijnen Crowdfunding Masters en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60038209 gevestigd te Den Haag.

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, online trainingen, workshops, opleidingen, webinars, evenementen en overeenkomsten terzake door of namens Heijnen Crowdfunding Masters (hierna Crowdfunding Masters) op https://leden.crowdfundingmasters.nl (hierna: ledensite).

2. Inschrijving

1. Alle aankondigingen en aanbiedingen van Crowdfunding Masters zijn vrijblijvend.

2. Voor gebruik van bepaalde onderdelen van deze ledensite is het aanmaken van een gratis leden account vereist.  Gebruiker van de ledensite is hierna lid.

3. Als lid kun je inschrijven voor betaalde online trainingen en/of evenementen. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

Crowdfunding Masters bevestigt per e-mail separaat de inschrijving. Crowdfunding Masters houdt het recht voor een inschrijving binnen 5 werkdagen na kennisname van de inschrijving door een lid zonder opgave van redenen te weigeren.

3. Door de inschrijving aanvaardt het lid de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

3. Workshop, online training, webinar en evenementen

1. Crowdfunding Masters spant zich in om te zorgen voor een adequate en deugdelijke kwaliteit van de online trainingen, workshops of webinars.

2. Eventuele klachten over de (kwaliteit van de) door Crowdfunding Masters geleverde opleidingen en trainingen dienen binnen uiterlijk 8 dagen na uitvoering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan Crowdfunding Masters kenbaar worden gemaakt t.a.v. Heijnen Crowdfunding Masters hallo@crowdfundingmasters.nl. Bij het achterwege blijven hiervan wordt de opdrachtgever geacht geen klachten te hebben.

3. Crowdfunding Masters behoudt zich het recht voor de locatie te veranderen (indien het een offline bijeenkomst betreft) en om in het geval van onvoldoende inschrijvingen geen doorgang te laten vinden. Crowdfunding Masters zal deelnemers daarover tijdig informeren.

4. Betaling

1. De deelnamekosten van een online training, workshop of evenementen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd middels het kassasysteem op de ledensite

2. Crowdfunding Masters verzendt daarna (uitsluitend per e-mail) een factuur in PDF -bestand. Indien het lid geen digitale factuur kan verwerken en een papieren factuur opvraagt worden extra administratiekosten in rekening gebracht.

3. Na betaling krijgt de deelnemer per e-mail via een weblink meteen toegang tot de (online) workshop, training, cursus, webinar of seminar. Deze online omgeving is alleen voor de deelnemer via een unieke gebruikersnaam en inlogcode toegankelijk en blijft voor onbepaalde tijd actief, tenzij anders aangegeven bij aankoop.

5. Annulering en wijziging

1. Annuleren kan alleen per e-mail. En alleen vóórdat de weblink naar de online workshop, training, webinar omgeving is aangeklikt. Zodra de weblink is aangeklikt accepteert deelnemer de koop van workshop, workshop, training, cursus, webinar of seminar.

2. Na 14 dagen wordt de deelnemer veronderstelt de koop te hebben aanvaard, ook als deze nog niet de weblink heeft aangeklikt. De deelnemer heeft dan zolang als het systeem draait, maar ten minste 6 maanden, de tijd om alsnog toegang te krijgen tot de online workshop, training, webinar omgeving.

3. Bij annulering door de deelnemer tussen 30 dagen, tot 14 dagen voor de startdatum van een fysiek evenement (training, cursus, workshop, seminar) wordt 50% van de inschrijfkosten in rekening gebracht.

4. Bij annulering door de deelnemer vanaf 14 dagen voor de startdatum van een fysiek evenement (training, cursus, workshop, seminar) wordt 100% van de deelname kosten of het inschrijfgeld in rekening gebracht.

5. Bij het niet verschijnen van de deelnemer een fysiek evenement (of in het geval van een online evenement zoals een betaald webinar deelnemen) zijn de volledige inschrijfkosten verschuldigd.

6. Indien door omstandigheden een bepaalde opleiding, training of webinar onverhoopt geen doorgang kan vinden, zal Crowdfunding Masters trachten binnen een afzienbare termijn te zorgen voor een vervangende workshop, cursus, training, opleiding seminar of webinar. Indien dit niet mogelijk is en Crowdfunding Masters de workshop, cursus, training, opleiding seminar of webinar annuleert, zal Crowdfunding Masters het deelnamegeld restitueren aan het lid. Het lid heeft geen recht op een (aanvullende) schadevergoeding; iedere verdere aansprakelijkheid zijdens Crowdfunding Masters is uitgesloten. Dat laatste geldt ook in geval van annulering van evenementen.

7. Crowdfunding Masters behoudt zich voorts het recht voor aangekondigde trainers of sprekers te vervangen.

8. Aan informatie op https://leden.crowdfundingmasters.nl en andere online platforms of websites waarop uitingen van Crowdfunding Masters zijn vermeld aangaande online trainingen, opleidingen, webinars of events kunnen geen rechten worden ontleend. Mede wegens kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt Crowdfunding Masters zich het recht voor het trainings-, opleidings- of event-programma ten opzichte van de aankondiging zowel organisatorisch (bijvoorbeeld de locatie) als inhoudelijk (door bijvoorbeeld actualiteit prominent te betrekken) aan te passen.